Protokoll för det konstituerande mötet i Nordvästra Skånes Senioruniversitet.

Torsdagen den 11 april 2013 kl. 14.00

Plats: Kullagymnasiet, Höganäs

Närvarande: 38 personer enligt deltagarlista 

Rektor Olle Ohlin gav en kort presentation av Kullagymnasiets organisation och verksamhet. Föreningen avtackade honom med ett glasarbete.

§1. Kallelsen godkändes och dagordningen fastställdes. Kallelse har skett dels via personlig inbjudan (Bilaga 2) och dels via annons i HD.

§2. P-O Lindberg gav en kort presentation av bakgrund och syfte med föreningen.

§3. P-O Lindberg valdes till mötesordförande.

§4. Åke Lindroth valdes till mötessekreterare.

§5. Till justerare valdes: Margareta Larson och Birgitta Lugn.

§6. Stadgar (Bilaga 3) och Verksamhetsplan (Bilaga 4) diskuterades. Beslöts att §17 pkt.12c ändras till ”2 till 3 suppleanter”.

§7. Till ordförande på 1 år valdes P-O Lindberg.

§8. Val av styrelseledamöter och suppleanter:

Till styrelseledamöter på 2 år valdes Anders Larneby, Åke Lindroth och Jan Hansson

Till styrelseledamöter på 1 år valdes Carin Lindroth, Carl-Johan Cederström och Eva Bergström.

Till suppleanter på 1 år valdes Lena Lindberg, Birgitta Larneby och Kjell-Arne Ottosson

§9. Val av 2 revisorer och 1 suppleant:

Till revisorer valdes Ingrid Jonasson och Bo Henriksson

Till revisorssuppleant valdes Birgitta Lugn

§10. Val av valberedning. Beslöts att styrelsen fungerar som valberedning under det första verksamhetsåret.

§11. Beslut om medlemsavgifter. 100 kr för år 2013 och därefter 200 kr/år.

§12. Lena Lindberg presenterade en enkät för att fastställa medlemmarnas intresseområden (Bilaga 5). Jan Hansson redogjorde för vårens aktiviteter med ett besök på Naturrum, Kullaberg den 6 maj och ett besök på Krapperups slott 22 maj. Eva Bergström redogjorde och presenterade föreningens verksamhetsplan för hösten 2013.

§13. Inga övriga frågor togs upp till diskussion

§14. Ordföranden tackade för att så många hade hörsammat kallelsen och avslutade mötet.

Höganäs 2013-04-11

 

 

……………………………………………………….. …………………………………………………..

P-O Lindberg, ordf. Åke Lindroth, sekr.

 

 

…………………………………………………… …………………………………………………….

Margareta Larson, justerare Birgitta Lugn, justerare