Stadgar för Nordvästra Skånes Senioruniversitet

Fastställda 11 april 2013
Justerade 4 mars 2016

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Ändamål
Föreningens namn är Nordvästra Skånes Senioruniversitet vilket förkortas NSSU. Föreningen är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden.

Föreningens ändamål är:
• att anordna studieverksamhet och social samvaro för sina medlemmar i form av föreläsningar, kurser/cirklar, studieresor, studiebesök, exkursioner, konsert- och teaterbesök m.m.
• att hålla kontakt med liknande organisationer inom eller utom landet

2 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas på sätt som styrelsen beslutar.

 5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Styrelsens arbetsperiod omfattar tiden från det årsmöte då styrelsen valts till och med nästkommande årsmöte.

  6 § Stadgetolkning m m
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

 7 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Inför upplösning av föreningen skall styrelsen ge förslag till mötet om hur föreningens tillgångar skall disponeras. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels hur föreningens tillgångar skall disponeras, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

 FÖRENINGENS MEDLEMMAR
9 § Medlemskap
Rätt till medlemskap har den som fyllt 55 år eller helt eller delvis uppbär pension av något slag , samt maka/make eller samboende. Medlemskap erhålles genom inbetalning av medlemsavgift.

10 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till information om föreningens verksamhet,
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

ÅRSMÖTET OCH EXTRA ÅRSMÖTE
11 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

12 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 1 november året före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

13 § Rösträtt på årsmötet
Medlem som har betalt medlemsavgift har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

14 § Beslutförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 15§ Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 7 § första stycket och 8 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

 16 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

 17 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Mötes öppnande och fastställande av röstlängd
2. Val av
a) mötesordförande
b) sekreterare för mötet
c) 2 justerare för mötets protokoll tillika rösträknare
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av dagordningen
5. Behandling av styrelsens
a) verksamhetsberättelse
b) ekonomiska redovisning
c) revisorernas berättelse
6. Frågan om ansvarsfrihet
7. Av styrelsen framlagda ärenden
8. Frågor skriftligen väckta av medlemmar
9. Fastställande av antal ledamöter – utöver ordföranden – som skall ingå i styrelsen t o m nästkommande årsmöte
10. Val av
a) ordförande, 1 år
b) halva antalet ledamöter, 2 år
c) 2 revisorer samt 1 revisorssuppleant, 1 år
d) 3 ledamöter i valberedningen av vilka en skall utses till sammankallande, 1 år
11. Styrelsens förslag till
a) verksamhetsplan för innevarande år
b) budget för innevarande år
12. Fastställande av medlemsavgift för det kommande året
13. Övriga frågor
14. Avslutning
Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

18 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 25 av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen.

REVISORER
19 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 STYRELSEN
20 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt det antal medlemmar, dock minst sex, som årsmötet bestämmer efter förslag från valberedningen. Ordförande väljs för ett år. För val av övriga ledamöter gäller som inriktning att halva antalet ledamöter skall utses årligen för en tid av två år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.
Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

21 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att
• verkställa av årsmötet fattade beslut,
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
• ansvara för och förvalta föreningens medel,
• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 20 §, och
• förbereda årsmöte.

 22 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall beslutsprotokoll föras. Protokollet skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 23 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.